AKTUALITY

Čo nás aktuálne zaujalo, kde KRUH n. o. nasmeroval svoje projektové aktivity? Bola to výzva na predkladanie projektov.

Poskytnutie grantu 3 980 € Nadáciou VÚB na projet,

Návrat ZP osôb s duševným ochorením do zamestnania

Cieľové skupiny pre ktoré je projekt určený.
Hlavnou cieľovou skupinou, komu je projekt určený, sú zdravotne postihnutí občania s duševným ochorením v produktívnom veku 18 až 60 rokov, doporučení svojim ošetrujúcim lekárom. Druhou cieľovou skupinou sú rodinní príslušníci ZP osôb s DO. Rodinným príslušníkom poskytujeme spätnú väzbu, ako i sociálne poradenstvo. Taktiež právne a legislatívne poradenstvo z oblasti sociálnych programov MPSVaR a ÚPSVaR. Rodinný príslušníci majú tiež možnosť zúčastňovať sa rôznych programov Centra spolu s klientmi Centra a spoločných voľno časových aktivít alebo výletov.

Ciele projekltu.
Projektom chce KRUH n.o. pomôcť ZP osobám s psychickým ochorením zlepšiť si svoj zdravotný stav , svoje schopnosti a zručnosti natoľko, že sa budú môcť postupne zaraďovať do pracovného procesu predovšetkým v CH.D. Na zvládnutie týchto úloh využíva KRUH n.o. vlastný programový modul.
MODUL :
Prevencia a sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity, ergoterapia a ergoterapia smerujúce k zvládnutiu CH.D. – trenažér a postupné zaraďovanie ZP klientov do pracovného procesu


Aktivity pre ZP klientov sú uskutočňované v našich vybudovaných a prevádzkovaných zariadeniach. ZP Klienti môžu využiť programy v CH.D.-Trenažér, Centre psychosociálnej rehabilitácie, využiť pomoc APZ ako i začať pracovať v našej CH.D. KRUH n. o. Práce a terapie s klientom v KRUH n. o. uskutočňujú a vedú skúsení odborní pracovníci. Možnosť využiť služby a poradenstvá v naších zariadeniach majú i rodinní príslušníci naších ZP klientov.
Zariadenie tohto typu poskytujúce prevenciu , sociálne poradenstvo a rehabilitačné programy pre ZP s psychyckým ochorením, je v regióne Trnavy zatiaľ jediné.To dáva možnosť odborným lekárom ponúknuť svojim pacientom okrem medikamentóznej formy pôsobenia na klienta i možnosť doporučovať im návštevy denného zariadenia, v ktorom môže klient získať sociálne poradenstvo, rehabilitačné aktivity a môže sa pod odborným vedením postupne pripravovať na návrat do pracovného procesu.. Osvedčené metódy práce s klientmi budeme naďalej skvalitňovať s využívaním najnovších odborných poznatkov.
Chceme i cez sťažené finančné možnosti naďalej zabezpečiť poskytovanie poradenstva pre osoby z duševným ochorením a ich rodinným príslušníkom formou telefonického kontaktu.

Partnerom tohto projektu sa prostredníctvom poskytnutého grantu 3 980€, stala i Nadácia VÚB.
KRUH n.o. i touto formou vyjadruje poďakovanie za grant, ktorý bude využívaný počas roku 2012 na financovanie aktivít a programov pre ZP klientov s duševným ochorením v našom Centre psychosociálnej rehabilitácie.


Skupinové stretnutia klientov Centra
 
Výlety do prírody-fyzickái psychická rehabiltacia
 
A už v plnom pracovnom nasadení