SOCIÁLNE CENTRUM

Zriadenie Centra psychosociálnej rehabilitácie pre ľudí s duševným ochorením

Práca so znevýhodnenými skupinami občanov nás zorientovala, v akej situácii sa nachádzajú zdravotne postihnutí občania rôznymi zdravotnými diagnózami. Obidve skupiny - telesne i duševne postihnutí narážajú počas hľadania si práce na obrovské prekážky, diskrimináciu a nezáujem. Ľudia s duševným ochorením majú minimálne šance zamestnať sa. Táto skúsenosť nás viedla k rozhodnutiu pokúsiť sa situáciu zmeniť. Vlastným prieskumom v teréne, sme o stave v regióne Trnavy získali cenné informácie. Sociálne centrum pre cieľovú skupinu občanov s duševným ochorením v regióne Trnavy neexistuje a je veľmi potrebné. Aktivity sme preto nasmerovali na spracovanie projektu pre Ligu za duševné zdravie - realizácia Centra psychosociálnej rehabilitácie. LDZ nás jednoznačne podporila a udelením Grantu sa tak stala jeho prvým sponzorom. V našich priestoroch, kde už úspešne prevádzkujeme jednu Chránenú dielňu a Chránenú dielňu - trenažér, sme pripravili priestory k zriadeniu Centra psychosociálnej rehabilitácie pre ľudí s duševným ochorením. Rovnako i Mesto Trnava a primátor sú realizácii tohto projektu naklonení. Projekt bol mestom podporený grantom a spolupráca sa i naďalej bude rozvíjať. Odborná verejnosť pozitívne uvítala a podporila našu snahu. Prisľúbila odbornú spoluprácu s Centrom.

VÚC Trnava pri pracovných rokovaniach s našou KRUH n.o. vyjadrila s poskytovaním týchto sociálnych služieb súhlas. Po obdržaní povolenia na poskytovanie služieb Centrom psychosociálnej rehabilitácie od MPSVaR SR, VÚC Trnava previedla registrovanie poskytovania týchto služieb neziskovou organizáciou KRUH. Poskytli sme potrebné materialy pre VÚC so žiadosťou o finančnú podporu cez rozpočet VÚC od roku 2008 na udržateľnosť prevádzkovania Centra psychosociálnej rehabilitácie.

Priestory pre činnosť Centra psychosociálnej rehabilitácie sme uviedli do prevádzky v máji 2007. Prehliadky priestorov sa zúčastnil i primátor mesta Trnava, zástupcovia Ligy za duševné zdravie ako i pracovníci VÚC Trnava. Budú slúžiť ako priestor pre vytváranie vzťahov medzi tými, ktorí sú kvôli zdravotným, duševným ťažkostiam neraz izolovaní a osamotení v priestoroch svojich domovov. Pomoc tu rovnako nájdu aj ich rodinní príslušníci. Sociálne centrum zároveň vytvorí chránené podmienky, v ktorých budú jeho návštevníci získavať pracovné zručnosti a návyky. Ich nadobudnutie aspoň niektorých z nich povedie až ku zamestnaniu sa v Chránenej dielni vlastného Centra psychosociálnej rehabilitácie. Zahájili sme práce na novo prenajatých priestoroch, ktoré budú súčasťou Centra a umožnia rozšírenie jeho aktivít.

Okrem pracovnej činnosti budú do programu zahrnuté i ďalšie voľnočasové a kreatívne aktivity - ručné práce, spoločenské hry, výlety, návšteva podujatí...

Sociálne centrum bude vedené odborným personálom s vysokoškolským vzdelaním a bude spolupracovať s psychológmi a psychiatrom v meste.

Program Centra psychosociálnej rehabilitácie

Činnosť a program Centra psychosociálnej rehabilitácie majú stanovený tento harmonogram:
- Pondelok v čase od 9.30 hod - 14.00 hod.
- Štvrtok v čase od 8.30 hod. - 13.00 hod.
uskutočňovanie aktivít:
-         arteterapie
-         ergoterapie
-         muzikoterapie
-         socioterapie
-         výučba počítačovej techniky
-         voľnočasové kreatívne aktivity

Vymenované oblasti aktivít budú prevádzané v priestoroch centra, v knižnici J. Fádlyho v hudobnom oddelení,  ako i v počítačovej učebni ÚPSVaR Trnava.

Sociálne poradenstvo pre klientov Centra a nových záujemcov o služby centra  bude poskytované v dňoch:
- utorok v čase od 13.00 hod. – 18.00 hod. na čísle 0907/264 656
- stredu v čase od 13.00 hod – 18.00 hod. na čísle 0903/790 371

Ergoterapia zameraná na prípravu práce klientov v chránenej dielni a chránenom pracovisku bude prevádzaná formou trenažéra chránenej dielni. Túto formu môžu absolvovať klienti centra, ktorým to zbytkový pracovný potenciál  umožní. Absolvujú poradenstvo v Centre a uzavrú s našou KRUH n.o. dohodu o vykonaní práce. Chránená dielňa trenažér je zriadená v priestoroch centra.

Trenažér chránenej dielne:
- utorok a streda v čase od 9.00 hod – 14.00 hod.

 Piatky sú vyhradené na vyhodnocovanie absolvovaných programov s klientmi, administratívu, nákupy materiálov na terapie a tiež na účasť centra na prezentačných akciách typu Zdravé mesto, Radničkine trhy, Vianočné trhy...

V prípade záujmu vám radi poskytneme informácie na našom telefónnom čísle 033/5511955. Priebeh realizácie tohto projektu budeme na našej internetovej stránke pravidelne aktualizovať.

V januári 2008 po rekonštrukcii priestorov umožníme rozšírenie Centra psychosociálnej rehabilitácie a dáme do prevádzky jeho vlastnú Chránenú dielňu. Centrum v tejto podobe bude môcť poskytovať svoje služby 15-tim klientom a umožní stretávanie sa ich rodinných príslušníkov s odbornou verejnosťou.

   Príjemné chvíle pri spoločnej grilovačke. Klienti Centra... a pracovníci CH.D. v našom areáli prevádzkovej budovy.
   
   Časť výrobného sortimentu klientov Centra...ako ich výsledok práce v CH.D. – trenažér
   
   V CH.D. sme zabezpečili výrobu prezentačných výrobkov pre LDZ a zároveň sa celý náš kolektív KRUH n. o.    i z Centrom... zúčastnil zbierky LDZ ku Dňom duševného zdravia- Dní nezábudiek v roku 2008.