ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KRUH N.O.

Zakladacia listina neziskovej organizácie s názvom KRUH n.o. so sídlom Slovenská 26, 917 01 Trnava, bola vydaná dňa 25.júla 2005. Pod č. VVS / NO 56 /2005, bola KRUH n.o.  25. augusta 2005 zaregistrovaná.

Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby, zamerané na:

 1. Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.
 2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
 3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
 4. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.
 5. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
 6. Poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 195 / 1998 Z.z. o sociálnej pomoci, a to:
  • opatrovateľské služby
  • organizovanie spoločného stravovania
  • prepravné služby
  • starostlivosť v sociálnych službách

Založenie Agentúry podporovaného zamestnávania – APZ KRUH n.o.

Ak chcela KRUH n. o plniť úlohy pri poskytovaní služieb na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, musela získať na tieto služby oprávnenie. Spracovala teda základný projekt na služby poskytované pri podporovanom zamestnávaní a spolu so splnením ďalších zákonných požiadaviek požiadala Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny - odbor sprostredkovateľských služieb  o vydanie povolenia na poskytovanie uvádzaných služieb.  Dňa 11. októbra 2005 bolo KRUHu n.o. pod č. 8445 / 2005 - OSS vydané povolenie na činnosť

Agentúry podporovaného zamestnávania – APZ

 

Chránená dielňa

KRUH n. o. zrealizoval projekt na vybudovanie CH.D. a  UPSVaR Trnava vydala pre našu organizáciu Priznanie Chránenej dielne s účinnosťou od 11.8. 2007 . Od 25. 9. 2007 začala CH.D. výrobu. Zamestnanie tu našlo 5 ZP osôb a 1 asistentka pre týchto ZP zamestnancov . Pre zvyšujúci objem výroby zriadila KRUH n. o. pre 2 ZP osoby v domácom prostredí 2 Chránené pracoviská.

 

Centrum psychosociálnej rehabilitácie

Prirodzením rozšírením činnosti práce KRUH n. o. v prospech ZP osôb z duševným ochorením bolo, na základe prípravy a následne projektu vybudovanie Centra psychosociálnej rehabilitácie. Po splnení zákonom daných náročných materiálno hospodárskych a personálnych kritérií MPSVaR vydalo dňa 26.6. 2007 pre KRUH n. o. povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Trnavský samosprávny kraj, KRUH n. o. ako neštátneho poskytovateľa týchto sociálnych služieb zaregistroval dňa 13.7. 2007

Zriadenie tohto typu zariadenia uvítalo mesto Trnava ako i TTSK. Zariadenie získalo na základe predložených projektov od týchto orgánov štátnej samosprávy finančné prostriedky na vybudovanie a prevádzkovanie Centra.... V regióne Trnavy je takéto zariadenie jediné.

 

KRUH n. o. je v súčasnosti riadnym členom týchto celoslovenských organizácií

SUPZ – Slovenská únia podporovaného zamestnávania
LDZ – Liga za duševné zdravie
AZOZP- Asociácia zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím


                                                                                      

Prevádzková budova KRUH n. o. s našou záhradkou.

 

Referencie: