PROJEKTY - REALIZÁCIA

KRUH n.o. REALIZOVAL TIETO PROJEKTY:


Grantová výzva pre mimovládne organizácie

Nadácia SPP – program OPORA 2009

Nadácia sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už piaty rok realizuje grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Program opora podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvyšovaniu kvality ich života a aktivizáciu ich cieľov.

Kruh n. o. predložil svoj projekt v 1. kole výzvy, ktoré bolo zamerané na podporu inštitucionálneho rozvoja mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré svoju činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením.

Cieľom projektu bolo:

  • Inovatívnymi metódami a prístupmi zabezpečovať aktívnu integráciu sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti a k návratu do pracovného procesu
  • Zamerať aktivity KRUH n. o. na programy a terapie smerujúce k zvýšeniu kvality života znevýhodnených ľudí s telesným alebo mentálnym zdravotným postihom.

Na uskutočňovanie týchto cieľov bude KRUH n. o využívať svoje organizačné zložky a to:

  • vlastnú APZ ( agentúru podporovaného zamestnávania)
  • Centrum psychosociálnej rehabilitácie
  • CH.D. – trenažér
  • CH.D. CH.P pracoviská

Uplatňovanie vlastného programového modulu:

Poskytovanie prevencie, poradenstva, smerujúce formou terapií a trenažéra k návratu ZP osôb do pracovného procesu.

Tento programový modul je v našej neziskovej organizácii zabezpečený zamestnancami s vysokoškolským odborným vzdelaním a praxou. Pod ich vedením sa uskutočňujú aktivity pre klientov. Dobré materiálne a priestorové zabezpečenie je trvale inovované a prispôsobované požiadavkám na poskytovanie rôznych terapií.

Spolupráca so štátnou správou a samosprávou v regióne.

Rozpracovaný máme projekt na zriadenie Chráneného bývania pre 5 ZP a ZŤP osôb. Projekt sme konzultovali s TTSK (Trnavským samosprávnym krajom). Keďže zariadenie tohto druhu v regióne Trnavy štátna správa ani MVO neprevádzkujú, TTSK jeho vybudovanie i prevádzku podporuje. Na prevádzkové náklady by TTSK vyčleňoval finančné prostriedky z rozpočtu podľa platného zákona

Nadácia SPP, náš projekt v programe OPORA 2009 ocenila grantom v sume 6 660 €

   Prvé pracovné zaradenie klientiek centra
   

Programové ciele našich projektov podporuje pravidelne Liga proti rakovine SR

Z finančných prostriedkov vyzbieraných pri dobrovoľných zbierkach Dni narcisov, nám LPR SR v rokoch 2009 až 2011 poskytla finančný dar spolu vo výške takmer 5 000 €.

Tieto finančné zdroje boli použité na realizáciu rehabilitačných pobytov ZP klientov Centra... i ZP zamestnancov CH.D.

Rehabilitačné pobyty vo Vysokých Tatrách sú využívané na relaxačné prechádzky vo vysokohorskom prostredí. ZP klienti tu načerpávajú fyzické i psychické sily. Mali možnosť obdivovať prekrásnu prírodu v zimnom šate, ale i farebnú krásu jesenných Tatier. Zrelaxovaní účastníci rehabilitačných pobytov sa potom s veľkou chuťou pustia do plnenia náročných pracovných úloh pri zabezpečení narcisov a identifikátorov pre ďalší ročník Dni narcisov LPR SR.

Rehabilitačné pobyty vo V. Tatrách- Starý Smokovec
   
Rehabilitačné pobyty vo V. Tatrách- Starý Smokovec

K stabilizácii výrobného programu súčasnej CH.D. bolo treba udržať si možnosť pružne reagovať na dlhodobé záväzky našich stabilných partnerov:

Ligy proti rakovine a
Ligy za duševné zdravie

Rozširovanie výrobného sortimentu a zvyšovanie množstva výrobkov si vyžadovalo vybudovanie nových výrobných priestorov CH.D. spolu so sociálnym zázemím pre tieto priestory.

Prevádzkovanie Centra psychosociálnej rehabilitácie, začalo svojim klientom, ZP osobám s duševným ochorením, .umožňovať pracovať v CH.D. na Dohody o vykonaní práce. Bol to výsledok aktívneho prístupu klientov a pracovníkov Centra ..... cez správne zvolené terapie, klientov posunúť opäť do pracovného zaradenia. To si tiež vyžadovalo priestorové rozšírenie doterajších možností našej CH.D.

Náš projekt na vybudovanie nových priestorov CH.D. , ako stabilizujúceho prvku na zachovanie pracovných miest ZP a ZŤP zamestnancom a ich asistentky, bol nadáciou PONTIS ocenený grantom vo výške 149 500 Sk.

Vypracovaním projektov a žiadostí o granty sme získali na podporu tejto myšlienky ďalšie finančné zdroje. Podporu projektu vyjadrili a tiež tieto aktivity i finančne podporili z VUC Trnava a mesto Trnava. Na viac zdrojové financovanie vybudovania nových priestorov CH.D. sme dostali finančný dar od LPR SR. Prácu v CH.D. nachádzajú i ZP ženy s onkologickým ochorením z klubu Venuše Trnava.


Na realizáciu projektu prispel:

nadácia Pontis 149.500,- Sk
VÚC Trnava 30.000,- Sk
Mesto Trnava 50.000,- Sk
Dar Ligy proti rakovine SR 80.000,- Sk
                                        309.500,- Sk

K tejto získanej čiastke sme v priebehu piatich mesiacov jún až október 2008 použili vlastné finančné prostriedky KRUH n. o. v objeme 83 662,- Sk, čo predstavuje 21,28 % z celkových použitých finančných zdrojov na realizáciu projektu. Celkovo bolo na projekt výstavby – vybudovania novej CH.D. so sociálnym zázemím a udržanie pracovných miest ZP,ZŤP zamestnancov a ich asistentky použitých 393 162,- Sk.

Projekt sme k 31. 10. 2009 úspešne zrealizovali a nové priestory začali slúžiť naším zamestnancom. Tento fakt bol rozhodujúci pri prijatí novej objednávky na výrobu v našej CH.D.- prezentačných výrobkov pre SPOSA- Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom.

   Finišujúce práce na projekte nových priestorov pre CH.D. a Centrum...
   
   Priestory pre programy arteterapie a ergoterapie Centra...a sociálne zázemie
   
   Skvalitnili sme technické vybavenie s výpočtovou    technikou v Centre .....   O novú audio i video techniku sme doplnili priestor pre   voľnočasové kreatívne aktivity
   
Realizácia projektov vypracovaných KRUH n.o.

Na začiatku roka 2006 rozvíjala svoje predstavy o realizácii pomoci pre znevýhodnených uchádzačov o prácu. Reagovali sme na februárovú Výzvu ÚPSVaR Bratislava  vypracovaním projektu na poskytnutie paušálneho finančného príspevku  podľa § 54 ods. 2 písm. a) Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Projekt bol kladne posúdený a APZ Kruh n.o. obdržala nenávratný paušálny príspevok na vybudovanie CH.D. Merateľné ciele projektu do 120 dní spustiť prevádzku v CH.D. sme dosiahli v  skrátenom termíne a 25.septembra 2006 bola CH.D. uvedená do prevádzky.

Paralelne s budovaním CH.D. sme sa projektom uchádzali o GRANT na podporu kariérového poradenstva v ZS regióne. GRANT od Slovenskej únie podporovaného zamestnávania, Nadácie PONTIS a  Západoslovenskej energetiky a.s. sme získali.V projekte sme rozvinuli inovatívny prístup k príprave ZP osôb na zaradenie do pracovného procesu formou absolvovania výcviku v CH.D. ako trenažéra. Služby trenažéra pre ZP UoP sme ponúkli ÚPSVaR v regióne.

V auguste 2006 sme uspeli vo výberovom konaní na „Realizáciu komplexných informačných a  poradenských služieb pre UoZ so ZP prehodnotených Sociálnou poisťovňou. Na projekte pre ÚPSVaR Piešťany pracovali naši lektori APZ a ich asistenti v Hlohovci i v Piešťanoch. Projekt sme zdárne ukončili 30. októbra 2006. Spätná väzba od ZP UoZ potvrdila správnosť zvolenej metodiky. Počas aktivity došlo k zamestnaniu 3 ZP klientov. Správa o prebehnutej aktivite bola odovzdaná ÚPSVaR Piešťany, spolu s hodnotiacimi správami o klientoch a ich doporučením  na ďalšiu prípravu na vhodné zamestnanie. Klienti prejavovali predovšetkým záujem o prácu v CH.D. v rôznych pracovných odboroch. APZ KRUH si vytvára databázu záujemcov o prácu v CH.D. z radov ZP UoZ. Táto bude slúžiť ako východiskový stav pri výbere zamestnancov v pripravovanom projekte novej CH.D.


V roku 2007 sme na základe skúseností s poskytovaním služieb zamestnanosti pre ZP osoby zistili, že okrem ZP osôb s fyzickým onemocnením sa musíme snažiť pomôcť i osobám s duševným ochorením. Tuto úlohu sme riešili vypracovaním projektu na vybudovanie Centra psychosociálnej rehabilitácie, ktoré v regióne nebolo pre túto skupinu ZP osôb .

Projekt sme predložili MPSVaR so žiadosťou o vydanie povolenia na poskytovanie sociálnych služieb - vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva. Po získaní povolenia a registrácii KRUH n. o. ako poskytovateľa týchto sociálnych služieb na TTSK , sme projekt na vybudovanie Centra... predložili Lige za duševné zdravie. Projekt získal od LDZ grant vo výške 200 000,- Sk. Mesto Trnava taktiež podporilo myšlienku vybudovania tohto typu zariadenia a grand od mesta vo výške 175 000,- Sk prispel k úspešnému dovŕšeniu prác na dobudovaní Centra. Na vybavenie Centra sme dostali od LPR SR finančný dar 30 000,- Sk

V roku 2008 sme získali na projekty, ktoré riešili skvalitňovanie programov Centra ... a tiež na jeho technické vybavenie od TTSK 30 000,- Sk a mesto nám na prevádzkové náklady prispelo 50 000,- Sk.

V tomto roku sme tiež riešili projektom ,, Krok ku stabilite CH.D. - istota pre ZP zamestnancov “ priestorové a technické rozširovanie CH.D. tak aby sme mohli zvládať zvyšujúce sa zákazky našej CH.D. Zároveň sme vytvorili možnosť začať s prácou na skrátený pracovný úväzok i ZP osobám s duševným ochorením- klientom Centra... Nadácia PONTIS tento projekt podporila grantom 149 500 Sk. KRUH n. o. úzko spolupracuje s LPR SR a  jej klubom Venuša Trnava ( združuje ženy s onkolog.. ochorením ) LPR nám na rozširovanie možností poskytovať sociálne služby i pracovné možnosti ZP osobám s takouto diagnózou poskytol dar vo výške 80 000 Sk.


                                                                                      
Budova pred rekonštrukciou
Budova po rekonštrukcii

 

I takéto náročné rekonštrukčné práce sme pri plnení projektov dokázali zvládnuť a získať tak ďalšie priestory pre poskytovanie sociálnych služieb a pracovných možností pre ZP záujemcov o prácu.